Om vurdering for læring - med et praktisk eksempel


Ola Grøvdal

Vurdering for læring – det nye paradigmet i skolens vurderingspraksis?
1.     Innledning


For en som har jobba sammenhengende i den videregående skolen siden 1979 og ellers har undervisningserfaring fra både realskolen og gymnaset før den tid, er det påfallende at en reell diskusjon om vurdering og vurderingskriterier nesten ikke har vært på den praktiske dagsorden i skolen i alle disse åra. I den graden det har vært diskutert, har det vært fokusert på eksamen og om eksamensformene har vært riktige målemetoder for læringa i henhold til læreplanene. Da har det, det tror jeg vi må vedgå, først og fremst vært for å forsvare at standpunktkarakterene har vært bedre enn eksamenskarakterene. De fleste lærere har i hverdagsdebattene på lærerrommet vært overbevist om at prøver har målt kunnskap og ferdigheter.2.     Hva er “vurdering” i opplæringa?


Derfor blei det også veldig problematisk for mange undervisningspraktikere at vi med Reform -94 fikk innført prosjektarbeid som ei pålagt arbeidsform i skolen. Ikke fordi vi ikke hadde gjennomført prosjekter før, men fordi det forutsatte andre former for vurdering når prosessen og ikke bare produktet skulle påklistres kvalitetsrelaterte betegnelser. Det kan derfor være god grunn til å hevde som Henning Fjørtoft gjør (Fjørtoft, 2009, s.15-17), at vurdering er et metaspråk for læring. Men det forutsetter at vi setter begrepet inn i en læringshistorisk sammenheng, altså at vurdering både i behavioristisk, kognitivistisk og sosiokulturell forståelse er en måte å beskrive læringa på. Et vesentlig perspektiv her er om beskrivelsen er diakron, synkron eller framtidig. Den diakrone vurderinga beskriver hvor eleven befant seg på et gitt tidspunkt, den synkrone hvor de befinner seg nå, og den framtidige beskriver hvor de skal. Innenfor den radikale frigjøringspedagogikken kan det hevdes at vurdering, i form av det tradisjonelle prøveregimet i skolen, blir oppfatta som antagonistisk i forhold til læring, jf. Forsøksgymnaset i Oslo. Men denne retninga fikk aldri stor betydning for norsk skole, og derfor er det nok mer korrekt å påstå at vurdering og læring har vært symbiotisk.

Det kan være på sin plass å velge noen definisjoner på begrepa, og da først og fremst hvorfor jeg i denne oppgaven velger å bruke begrepet vurdering for å beskrive et system for tilbakemelding til elevene på læringa deres. Derfor er det greit å skille det fra ordet evaluering som blir ofte og omfattende bruk. Her vil jeg bruke evaluering om vurderinger som har til hensikt å måle systemet sin evne til å oppfylle gitte krav på makronivå. Evaluering er da eksamen, nasjonale prøver og lignende statiske målemetoder pålagt av eksterne aktører. Vurdering er de dynamiske prosessene som brukes i samspillet mellom lærer og elev som en syntese av innsamling av dokumentasjon, tolking og analyse av dokumentasjonen og iverksetting av tiltak basert på analysen (Dobson, Eggen, Smith 2009, s. 11).

I en del læringsteori blir begrepa summativ og formativ vurdering benytta. Summativ læring blir forstått som vurdering av et ferdig produkt eller avslutta opplæringsløp. “Elever lærer hva de ikke har lært av summativ vurdering” (Fjørtoft, 2009, s. 36). Formativ vurdering er vurdering som skal gi eleven informasjon underveis for å lære mer, de lærer “hva de ennå ikke har lært av formativ vurdering” (Fjørtoft, 2009, s.37). Disse to vurderingsbegrepa kan også formuleres som tre begrep: vurdering av læring som tilsvarer den summative vurderinga, og vurdering for læring og vurdering som læring som tilsvarer den formative vurderinga (Dobson, Eggen & Smith, 2009, s.12-13).3.     Hva er vurdering for læring?


Slik vurdering for læring er beskrevet hos Dobson, Eggen og Smith (s.12-13), er det vurdering underveis i et læringsforløp, den er kontinuerlig og framoverretta. Den skal være tilpassa den enkelte lærende og progresjonen hans/hennes. Vurderingskriteriene vil være kontekstavhengige og innebærer elevmedvirkning.

Når vi skal vurdere noe, trenger vi kriterier for hvordan den skal foregå. I den skolastiske tradisjonen har vi operert med heilt andre kriterier enn i autentiske praksiskontekster. Mens de sistnevnte vurderer prestasjoner i forhold til forhåndsbestemte kriterier, kriteriebasert vurdering, har vi i stor grad brukt normbasert vurdering. Normbasert vurdering sammenligner og rangerer elever og prestasjoner i forhold til hverandre som gruppe. Siden elevene ikke har oversikt over gruppa sin ytelse, ofte gjengitt som Gauss-kurve, er vurderingsgrunnlaget usynlig for dem (Fjørtoft, 2009, s. 39-40). I Reform -94 blei kompetanse målt som gjennomsnittlig eller over/under gjennomsnittet. Vurdering for læring forutsetter derfor at vurderinga er kriteriebasert.

At vurderinga forgår underveis, innebærer at den er kontinuerlig og framoverretta. I sammenheng med formativ vurdering bruker vi begrepa feed back, feed forward og feed up (Smith, forelesning 24.02.11). Feed back kan da forstås som: Hvordan gjør jeg det?, feed forward som: Hva er neste steg?, og feed up som: Hvor går jeg? Denne måten å bruke begrepa på, kan være gunstige i forhold til en teoretisk forståelse av trinn i vurderingsprosessen. Men ut fra en praktisk tilnærming til vurdering for læring, foretrekker jeg å benytte begrepet feed back med et samlende innhold slik Henning Fjørtoft beskriver det (Fjørtoft, 2009, s. 38-39). Han benytter feed back som ei vurderingsform som implementerer både neste steg og retninga for læringa. Dermed inneholder begrepet også framovermeldinga ved å beskrive prestasjonen for mottakeren slik at han skjønner hva han skal gjøre videre i prosessen for å nå målet.

I vurdering for læring kreves det at vurderingskriteriene er kontekstavhengige og innebærer elevmedvirkning. Uten en autentisk situert læringskontekst vil elevmedvirkning ikke kunne finne sted. Dessuten krever en slik kontekst at vurderingsformene er autentiske. Dette blir tilsynelatende uforenlig, for hvordan kan målbare  kriterier implementeres i reelle kontekster der kunnskap og ferdigheter blir benytta og vurdert? I situert læring (Krumsvik, 2007, kap. 9, s. 216) har deltakerne ulike roller å fylle avhengig av ferdigheter, kunnskaper, holdninger og verdier, de benytter artefakter som medier for læring, og læringa foregår in situ, i det autentiske praksisfelleskapet. Dersom vi skaper vurderingssituasjoner som oppfyller krava til situert læring, skaper vi prosesser og deltakerbaner som fører til at vurderinga resulterer i læring.

Neste krav til vurdering for læring er at den skal være tilpassa den enkelte lærende og den individuelle progresjonen. Dette kravet innfører ei subjektiv tilnærming til vurdering. Det er interessant, for med ei sånn vurderingsform tilfører vi vurderinga en ny oppgave ved sida av kvalifisering og sosialisering, nemlig ei subjektifisering.  Vurdering for læring vil da bli en prosess i retning av stadig større deltakerautonomi som da fører til at den også er blitt til vurdering som læring.  Anne Reinertsen hevder (Dobson, Eggen & Smith, 2009, kap.7, s.139-141) at vurderinga da fører til meningsskaping, identitetskonstruksjon, kunnskap, kunnskapsproduksjon og subjektivitet. Ved en sånn forståelse av begrepet vurdering for læring har vi slutta sirkelen og er tilbake der vi begynte med at vurdering er et metaspråk for læring.

Jeg er altså av den oppfatninga at dersom vi greier å skape vurderingsformer som er for  læring, skaper vi også vurdering som er læring. Når vi når ei subjektifisering av læringa, har vi endra kvaliteten på læringa. Så lenge vi snakker om vurdering av læring, snakker vi om et kvalitetsbegrep som relaterer seg til næringslivet sitt ISO-begrep, den internasjonale standarden for et minstekrav til kvalitet. I skolen er denne kvalitetstenkinga i stor grad identisk med de internasjonale skolemålingene. Men vurdering for læring inneholder en heilt anna dimensjon. I tillegg til å kvalitetssikre en minstemålsstandard vil vi da først i skolen kunne realisere handlingskompetanse som fører til språkkompetanse som fører til endringskompetanse (Reinertsen i Dobson, Eggen, Smith, 2009, s. 139). Da først har vi oppnådd reelt lærende skoler, lærende lærere og lærende elever. Og da har kvaliteten i skolen blitt transformasjonell fordi den omformer det diakrone og synkrone til det framtidige.4.     Betydninga av læring for vurdering i medie- og informasjonskunnskap 2 (MIK2)


Medie-og informasjonskunnskap 2 er et programfag på tredje årstrinn på det studiespesialiserende programområdet. Elever som har faget, har bakgrunn fra medie- og informasjonskunnskap 1 (MIK1) som gjennomføres på andre årstrinn. Numedal videregående skole er en liten skole med et bredt opplæringstilbud og med bare en klasseressurs i studieforberedende/studiespesialiserende program.

For å kunne gi tilbud om full fordypning i både realfag og samfunnsfag/språkfag, bruker vi en modell der vi delvis underviser elever på ulike faglig nivå i samme faggruppe samtidig. Vi kan kalle det en “fådeltskole”-modell.  Jeg underviser derfor MIK1 og MIK2 sammenslått i tre sekstiminutters økter pr. uke og hver gruppe i ei sekstiminutters økt pr. uke.  Nivådifferensiering er derfor ei organisatorisk forutsetning. Jeg benytter den ene økta jeg disponerer med hver enkelt gruppe i uka, til gjennomgang av lærestoff spesifikt for kurset. De øvrige øktene bruker jeg til arbeidsøkter med veiledning. Jeg har delt året i fireukers perioder der oppgavene skal utføres og leveres i løpet av perioden. Elever som leverer oppgavene innen fristen, får anledning til å bruke kommentarene mine til å levere en ny besvarelse som blir vurdert på nytt. Dermed bruker etter hvert mange elever denne prestasjonsvurderinga som ei ekstra veiledning, noe som fører til ekstra arbeid for meg og stor arbeidsinnsats og oftest gode summative sluttvurderinger for dem.

Elevene på studieforberedende program har hver sin personlige lesesalsplass der de kan jobbe individuelt, og der det er et krav om arbeidsro. Noen foretrekker å være i klasserommet der jeg kan veilede større grupper som jobber sammen, eventuelt gjennomgå fagstoff for dem som ønsker repetisjon. Noen jobber i små grupper på grupperom eller biblioteket. Arbeidsforma er delvis styrt av de oppgavene jeg gir, men i hovedsak sjølvalgt. I MIK2 har vi to større produksjonsoppgaver i løpet av året, og disse oppgavene går over minst to perioder parallelt med andre oppgaver.

Dersom det skal være mulig å gi valid prestasjonsvurdering i en så kompleks opplæringssituasjon, må jeg utvikle autentiske, kriteriebaserte vurderingsformer for at elevene sin dokumentasjon av læringsprosessen kan vurderes slik at den veileder, oppfordrer til effektive læringsstrategier, er valid og reliabel og definerer og opprettholder en faglig standard (Fjørtoft, 2009, s.44). Arbeidsforma forutsetter at jeg er oppmerksom på den enkelte elev, men også at elevene er bevisste på å etterspørre veiledning i ulike former og på ulike læringsarenaer.5.     Hvordan kan læring for vurdering gi økt læring i MIK2?


Henning Fjørtoft har (Fjørtoft, 2009, s. 116-117) en kretsløpsmodell for kontinuerlig utviklingsarbeid der vurdering inngår som et hovedstadium. Jeg oppfatter denne modellen som statisk fordi den ikke har noe perspektiv ut over kretsløpet.

Jeg har derfor prøvd å formulere synspunkta mine i en inkrementell (trinnvis) planleggingsmodell. Den forholder seg til to dimensjoner der den ene er kvalitet (eller nivå) og den andre er tid.


  
 


Denne modellen er et forsøk på å framstille læringa som en prosess med utgangspunkt i en lokalt tilpassa læreplan i det enkelte faget, i dette tilfellet i MIK2. Hvert enkelt kompetansemål i læreplanen er der konkretisert og beskrevet i forhold til kvalitet med betegnelsene gjengitt, forstått og anvendt kunnskap (j.f. Blooms taksonomi). Som Henning Fjørtoft peiker på (Fjørtoft, 2009, s.30), er det den lokalt tilpassa læreplanen som kan omformulere formuleringene i kompetansemåla slik at veien til den dypere forståelsen kan uttrykkes.

 


 


Når elevene skal produsere egne medieprodukt ved å bruke ulike medieformer, vil kvaliteten på prestasjonene være del av en prosess over tid. Det betyr at elevene trenger autentiske arbeidsformer og kontekster. Innafor hvert trinn er det nødvendig å gi rom for å nå læringsmål på ulike nivå og med ulik bruk av tid innafor avgrensa rammer.

Dermed trenger elevene også kriterier for måloppnåelse tilpassa det ulike mediet, de ulike arbeidsformene og kontekstene. Disse kriteriene er igjen utgangspunkt for vurderingsformene. Når elevenes prestasjoner er vurdert på trinn 1, skal resultatet av vurderinga brukes som feed forward, dvs. at lærer og elev i fellesskap gjennom veiledning og elevens egenvurdering, finner fram til kvalitetsmål og tidsperspektiv på trinn 2, deretter trinn 3 o.sv. Det betyr at den enkelte elev vil utvikle egne læringsmål og nærmer seg en situasjon der vurderinga er blitt til læring.

Det forutsetter et omfattende, koherent og konsistent arbeid dersom vi skal makte å utvikle læringsprosessene i et fag slik at vi kan si at resultatet av vurdering er læring, altså at vurdering er et metaspråk for læring. Jeg skal i neste del av oppgaven prøve å vise hvordan modellen jeg har skissert kan benyttes for å skape en helhetlig læringskontekst når det gjelder ett læringsmål i medie-og informasjonskunnskap 1.
Litteraturliste/kilder:
Dobson, Stephen, Eggen, Astrid & Smith, Kari: Vurdering, prinsipper og praksis, Gyldendal norsk forlag, Oslo 2009

Fjørtoft, Henning: Effektiv planlegging og vurdering, Landslaget for norskundervisning/Fagbokforlaget, 2009

Krumsvik, Rune (red.): Skulen og den digitale læringsrevolusjonen, 2007

Smith, Kari: Forelesning Kongsberg, 24.02.11Praktisk eksempel:


Vurdering for læring i Medie- og informasjonskunnskap 2 (MIK2)
1.     Valg av kompetansemål


Jeg har valgt ut disse kompetansemåla fra hovedområdet Uttrykksformer:

  • lage produksjonsplan for eigne medieproduksjonar med oversikt over tidsbruk og kostnader
  • skape og presentere eigne medieprodukt i ulike kombinasjonar av tekst, lyd og bilde og grunngje val av medium og publiseringsform
  • bruke forteljarteknikkar, munnlege uttrykksmåtar og dramaturgiske verkemiddel i eigne medieproduksjonar

I den lokalt tilpassa læreplanen er kompetansemåla nærmere definert på vekt på konkretisering og kriterier for nivå gjengitt kunnskap, forstått kunnskap og anvendt kunnskap.Hoved-område
Kompetansemål
Konkretisering
Reprodusert kunnskap (gjengi)
Forstått kunnskap (forklare)
Anvendt kunnskap (vurdere)
Vurdering  av måloppnåelse
Uttrykksformer
lage produksjonsplan for eigne medieproduksjonar med oversikt over tidsbruk og kostnader

Lage produksjonsplan som beskriver organisering, bruk av medieverktøy, tidsbruk og kostnader  for egne medieprodukt.
Sette opp en produksjonsplan for egne medieprodukt.
Lage en produksjonsplan og forklare hvordan produksjonen skal foregå, til hvilke kostnader og innafor hvilke tidsrammer.
Lage en produksjonsplan og forklare og begrunne hvordan produksjonen skal foregå, til hvilke kostnader og innafor hvilke tidsrammer.
Egenvurdering:
skape og presentere eigne medieprodukt i ulike kombinasjonar av tekst, lyd og bilde og grunngje val av medium og publiseringsform

Planlegge, gjøre og redigere videoopptak, lydopptak, ta og redigere bilder
og lage forskjellige tekster ved hjelp av ulik programvare.
Presentere medieprodukta for publikum.
Gjøre videoopptak og grunnleggende redigering, legge på lyd og musikk, produsere sammensatt tekster og presentere medieproduktene
Planlegge og produsere medieprodukt ved bruk av video, bilder, lyd, musikk og verbaltekst.
Presentere medieprodukta for publikum og begrunne valg av medium og form.
Vise kreativitet, planlegge og produsere medieprodukt ved bruk av video, bilder, lyd, musikk og verbaltekst.
Presentere medieprodukta for publikum og begrunne valg av medium og form
bruke forteljarteknikkar, munnlege uttrykksmåtar og dramaturgiske verkemiddel i eigne medieproduksjonar

Bruke kronologiske, retrospektive og assosiative fortellerteknikker.
Kombinere replikker, kommentarer, tekstfelt, voice-over med bruk av lyd, lys og bilder.
Variere bruk av bildeutsnitt og –vinkler.
Lage medieprodukt som formidler et innhold, tema og budskap ved hjelp av verbaltekst, bildetekst og teknologiske muligheter
Lage medieprodukt som formidler et innhold, tema og budskap ved hjelp av varierte former for verbaltekst, og relevante bildetekster og teknologiske muligheter
Lage medieprodukt som formidler et innhold, tema og budskap ved hjelp av ulike former for verbaltekst som er tilpassa innholdet, relevante bildetekster  og utnytter de teknologiske mulighetene i mediet
Faglærers vurdering:

2.     Hvordan skal elevene dokumentere læringa?


Vurdering av læringa vil foregå både som uformell, situert og som formell, situert vurdering. Den uformelle vurderinga foregår som en kontinuerlig prosess i en autentisk situert situasjon der elevene jobber i grupper med planlegging og gjennomføring av en medieproduksjon, mens læreren opptrer som veileder.

Den uformelle vurderinga blir gjennomført ved at elevene gjennomfører egenvurdering knytta til det enkelte kompetansemålet, se den lokalt tilpassa læreplanen for MIK2.

Den formelle, situerte vurderinga foregår i en ikke-autentisk kontekst. Den består av en individuell kommentar og karakter på planleggingsdelen av produksjonen og en felles kommentar og karakter på gruppa sitt ferdige medieprodukt.

For å kunne gjennomføre ei vurdering, både formell og uformell, som er forutsigbar, målretta og målbar for deltakerne, har jeg utvikla to sett av kriterier som bryter kvalitetskriteriene i den lokalt tilpassa læreplanen ned på de enkelte uttrykka, formene og praktiske delene av medieproduksjonen.


Som det framgår av dette dokumentet, er kriteriene beskrevet innafor tre hovedpunkt. De er igjen  beskrevet med ulike områder. I bruk av teknologi er kriteriene definert i forhold til de praktiske ferdighetene. I faglig innhold er kriteriene definert i forhold til mediefaglige kunnskaper og ferdigheter.


I disse vurderingskriterier inngår også de to hovedoppgavene, planlegginga og produktet. Disse kriteriene blir gjennomgått i fellessakp med elevene i startfasen, mens kriteriene som gjelder bruk av teknologi og personlig mediering, blir gjennomgått som en del av veiledninga for å hjelpe elevene til å bli bevisste på prestasjonene sine.3.     Skisse til gjennomføring


Undervisninga i MIK2 ved Numedal videregående skole er organisert som en time (60 min. pr. uke) der jeg er aleine med MIK2, og tre timer (á 60 min.) der jeg har MIK1 og MIK2 sammenslått. Jeg bruker konsekvent læringsplattforma It’s learning til alt planleggings- og vurderingsarbeid. Den lokalt tilpassa læreplanen ligger i navigasjonstreet under PLANER. De øvrige rammene for arbeidet ligger på planleggeren som elevene får opp på fagsida si pluss at oppgavene ligger som gjøremål på dashbordet deres.  Her er også oppgavene beskrevet med tidsfrister.


Gjennomføringa av læringsprosessen foregår i flere trinn i løpet av det fastsatte tidsrommet.  Alle emnene i faget er tilrettelagt i form av powerpointer som ligger som ressurser på It’s learning, se planleggeren over, i mappa fagemner.

I tillegg har jeg oppretta en fagwiki for både MIK1 og MIK2, nuvs-media, som brukes til å legge ut fagstoff, og som etter hvert skal brukes til publisering av faglige produkt og diskusjoner. Sjøl om vurderinga av elevene sine produksjonsplaner skjer på It’s learning, skal alle legge ut planene sine på undersida produksjonsplanlegging MIK2 under sida medieproduksjon. Det vil også være tilfelle for de ferdige produktene.Lærings- og vurderingsprosessen er bygd opp av følgende læringsmåter, arbeidsformer og læringsarenaer:

1.      Delmål: Elevene skal se skjermvideoer på nuvs-media + lage spørsmål / se powerpointer på It’s learning.

Skjermvideoene og powerpointene skal de ha sett på heime. I timen med MIK2 aleine blir spørsmålsstillinger og noen sentrale deler av lærestoffet gjennomgått felles.2.      Gjennomgang av lærestoff etter behov i fleksible gruppestørrelser etter eget valg.

I tillegg til gjennomgang i fagspesifikk gruppe, bruker jeg tid i den sammenslåtte gruppa til gjennomgang av lærestoff for fleksible gruppestørrelser etter egne valg og de behova som elevene uttrykker. F.eks. kan noen elever si at de sliter med å forstå bruk av bildeutsnitt. Dersom flere ønsker det, tar jeg en gjennomgang av emnet bare for dem med læringsstøtte i powerpoint.3.      Arbeid i grupper (produkt) + planlegging

Sjølve læringsarbeidet foregår i egendefinert grupper på max. fire. De jobber sammen i planleggingsfasen, men hver enkelt skal forme ut sin egen beskrivelse og plan. Når planfasen er gjennomført, skal de arbeide med det konkrete medieproduktet. Elevene velger sjøl læringsarena: noen forblir i klasserommet for å ha god tilgang til meg som veileder, andre er på grupperom eller på biblioteket. Gruppene som befinner seg et anna sted, blir oppsøkt av meg minst en gang pr. økt slik at de ikke må flytte seg for å få veiledning.4.      Arbeid individuelt på lesesal el. heime med individuell innlevering

Arbeidet med medieproduktet er ikke den eneste arbeidsoppgaven elevene har i faget i det definerte tidsrommet. Det vil derfor nesten til ei hver tid være elever som jobber med andre oppgaver og jobber individuelt. Alle elevene på studieforberedende programområde på Numedal vgs, har sin egen lesesalsplass der det skal være stille. Minst en gang pr. økt går jeg også innom lesesalen for å veilede der etter behov.5.      Vurdering med henvisning til de definerte kriteriene

Det som skal vurderes, er altså den formative underveisvurderinga i form av veiledning og innleverte/presenterte produkter. Innleveringa skjer som aktivitet på It’s learning og presentasjonen foregår som publisering på nuvs-media. I tillegg legger hver gruppe fram produktet sitt i felles klasse der elevene skal vurdere hverandres produkt  etter et skjema der kvaliteten på de ulike innholdselementa skal beskrives.Som det framgår av den lokalt tilpassa læreplanen, inneholder den en rubrikk for eleven sin egenvurdering av måloppnåelse knytta til det enkelte læreplanmålet. Når den definerte tidsperioden er over, setter vi av ti minutt i felles klasse til føring av denne rubrikken. Måla i medieproduksjon vil elevene jobbe med flere ganger i løpet av skoleåret. I rubrikken vil de sjøl og jeg kunne se hvordan de vurderer sin egen måloppnåelse og om den endrer seg over tid.

Vi gjennomfører to formelle fagsamtaler med hver elev i året. Den første blir gjennomført i november. Jeg samler elevene sine egenvurdering i et individuelt skjema der også mi vurdering framgår. Dette skjemaet er grunnlaget for samtalen.I tillegg til disse løpende læringsprosessene får også eleven karakter på sluttprodukta sine. Disse karakterene blir supplert med en kommentar som relaterer seg til de publiserte vurderingskriteriene og kompetansemåla slik de er nivårelatert i den lokalt tilpassa læreplanen.4.     Oppsummering


Denne beskrivelsen av planlegginga og gjennomføringa av et undervisningsopplegg i medie- og informasjonskunnskap 2 er stort sett identisk med slik jeg gjennomførte de samme emnene forrige skoleår. Det som er endra nå, er bruk av fagwiki og skjermvideoer, og at jeg har definert vurderingskriteriene både på prosess- og produktnivå.

Utfordringa består i stor grad i å disponere den tilgjengelige tida på en god måte sånn at jeg kan være tilgjengelig for å veilede elevene når de trenger det. Den andre hovedutfordringa er å være bevisst nok på å publisere vurderingskriteriene og relatere veiledningsarbeidet til dem til ei hver tid. Og målet er sjølsagt at denne måten å drive opplæring på skal resultere i at vurderinga fungere som vurdering for læring og derigjennom blir synonymt med læring.

Ingen kommentarer: